Login


Register | Recover Password
 

Privatumo ir slapukų politika

Nekilnojamojo turto brokerės Sandros Jakulės PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Galioja nuo 2020 m. birželio 15 d.

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – politika) taikoma nekilnojamojo turto brokerės Sandros Jakulės, kuri vykdo individualią veiklą (individualios veiklos pažymėjimo Nr. 589470), savo paslaugas teikia adresu Kauno g. 16, Vilnius (toliau – brokerė) fizinių asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis brokerės paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susiję su brokere ir / ar jos teikiamomis paslaugomis (toliau – klientai arba Jūs), tarpusavio santykiams.
 2. Politika taikoma fizinių asmenų asmens duomenims, ji netaikomas juridinių asmenų duomenimis.
 3. Politika taikoma ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jo įsigaliojimo dienos.
 4. Politikoje pateikiama pagrindinė informacija apie brokerės paslaugų teikimo ar kitos veiklos vykdymo metu atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti paslaugų teikimo sutartyse bei kituose su teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose, sudarytuose tiesiogiai su klientu, taip pat kituose su brokerės veikla susijusiuose dokumentuose bei brokerės interneto svetainėje, adresu asmeninisntbrokeris.lt.
 5. Politika viešai skelbiamas brokerės interneto tinklalapyje, adresu asmeninisntbrokeris.lt/privatumo-politika, o paprašius – pateikiama asmeniškai prašančiajam per 10 (dešimt) darbo dienų.
 6. Brokerė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir šiuose teisės aktuose vartojamos sąvokos.
 7. Brokerė gali vienašališkai keisti šios politikos turinį. Apie politikos pakeitimą brokerė informuoja interneto svetainėje www.asmeninisntbrokeris.lt paskelbdama naują politikos redakciją. Politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo minėtu būdu dienos, nebent nurodyta kita įsigaliojimo data.
 8. Brokerė užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrina tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
 9. Brokerė nevykdo automatizuoto sprendimų priėmimo.

     KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 1.  Asmens duomenų valdytojas – Sandra Jakulė, individualios veiklos pažymėjimo Nr. XXXX, veiklos adresas Kauno g. 16, Vilnius, el. paštas info@asmeninisntbrokeris.lt, tel. nr. +37065531429.
 2. Asmens duomenų tvarkymo klausimais prašome kreiptis tiesiogiai į brokerę.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

 1. Šiame skyriuje nurodytais atvejais brokerė tvarko Jūsų asmens duomenis ir šių duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytojas. Žemiau pateikiamas sąrašas nėra baigtinis. Tam tikrais atvejais, asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis keliais teisiniais pagrindais.
 2. Nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo, nuomos atveju brokerė tvarko nekilnojamojo turto įgijėjo, pardavėjo, nuomotojo arba nuomininko asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, parašą, nekilnojamojo turto adresą, registro numerį ir unikalų numerį) sutarties sudarymo ir vykdymo arba teisėto intereso teisiniu pagrindu, konkrečios paslaugos teikimo klientui, kliento tapatybės nustatymo ar kitu teisėtu šiame punkte nurodytų paslaugų teikimo tikslu.
 3. penkužsako paslaugą pateikti teismui prašymą dėl teismo leidimo išdavimo, tokiu atveju be duomenų, nurodytų 14 punkte, brokerė papildomai tvarko ir kliento nepilnamečių vaikų duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą).
 4. Internetinės svetainės www.asmeninisntbrokeris.lt registracijos metu aš renku informaciją apie vartotojus (vardas, el. pašto adresas, telefono numeris) konkrečios paslaugos teikimo klientui, kliento tapatybės nustatymo arba teisėto intereso teisiniu pagrindu. Ši informacija yra naudojama teikti geresnes informavimo paslaugas vartotojams, siunčiant jiems vaizdo bei tekstinę informaciją ir mokymus, bei informacijos neperduodant tretiesiems asmenims ir institucijoms.
 5. Brokerė tvarko prašymą, skundą, paklausimą pateikusių ar kitu būdu į brokerę raštu besikreipusių fizinių asmenų (įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais, taip pat procesiniuose dokumentuose) pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir kitus duomenis, kuriuos asmuo pateikė brokerei), taip pat brokerės atsakymą sutikimo arba teisėto intereso, arba teisinės prievolės vykdymo teisiniu pagrindu (priklausomai nuo prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi turinio ir kitų aplinkybių), tokio prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi nagrinėjimo bei atsakymo pateikimo tikslu.
 6. Brokerė gali tvarkyti su klientu susijusio trečiojo asmens (pavyzdžiui, atstovo, įgaliotinio, naudos gavėjo) asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, o tam tikrais atvejais – pareigas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pilietybę, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (numerį, išdavimo datą, galiojimo terminą, dokumentą išdavusią arba pilietybę suteikusią valstybę), atstovavimo pagrindą, sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo arba teisinės prievolės vykdymo arba brokerės teisėto intereso (sutarties administravimo) teisiniu pagrindu, konkrečios paslaugos teikimo klientui, kliento tapatybės nustatymo ar kitu teisėtu tikslu.
 7. Brokerė netvarko klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

 1. Brokerė klientų duomenis tvarko tol, kol jų reikia tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo gauti ir naudojami. Brokerė asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir/ar teisėtą brokerės interesą: informacija apie Jums suteiktą paslaugą tvarkoma 10 metų nuo paslaugos suteikimo dienos (jei tai vienkartinė paslauga) arba 10 metų nuo dalykinių santykių pabaigos (jei tai tęstiniai brokerės ir kliento dalykiniai santykiai).
 2. Kitais atvejais brokerė asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia ir nustato atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir / ar brokerės teisėtą interesą, įskaitant, bet neapsiribojant, interesu tvarkyti bei saugoti asmens duomenis galimos pretenzijos, ieškinio ar kitokio reikalavimo pareiškimui taikomą laikotarpį.
 3. Ilgesnis, nei nustatyta politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo nagrinėjimui ar išsprendimui;
 • tai būtina, esant kitiems, teisės aktuose numatytiems, pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 1. Teikdama paslaugas brokerė asmens duomenis gali gauti tiesiogiai iš kliento (pavyzdžiui, klientui pateikiant asmens duomenis, taip pat sutarčių ar užsakymų formose, interneto tinklalapyje, naudojantis brokerės paslaugomis, skambinant brokerei telefonu ir kitais būdais).
 2. Tam tikrais atvejais, brokerė gali gauti duomenis iš VĮ Registrų centro tvarkomų registrų ir kitų viešai prieinamų registrų ar duomenų bazių (pavyzdžiui, duomenų tikslumui patikrinti, duomenims atnaujinti).
 3. Tam tikrais atvejais, brokerė gali gauti asmens duomenis iš kitų duomenų valdytojų, valstybės institucijų ir įstaigų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, mokesčių administravimo, finansų rinkos, antstolių, notarų), taip pat teismų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų.
 4. Šiame skyriuje nurodytas duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.

JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TVARKYMAS

 1. Kai kuriais atvejais, brokerė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali arba privalo atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenis: valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administravimo, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms.
 2. Brokerė asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais, brokerė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi konfidencialumo, brokerės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų, įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Brokerė gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: rinkodaros, archyvavimo, buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijų ir kitas paslaugas teikiančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

 1. Įprastai brokerė asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE), tačiau, tam tikrais atvejais, jie gali būti tvarkomi ir perduodami už šių teritorijų ribų.
 2. Brokerė asmens duomenis taip pat gali perduoti už ES ir EEE ribų tais atvejais, kai yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:
 • sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos, elgesio kodeksai, sertifikatai, įmonei privalomos taisyklės ir/ar kiti dokumentai, patvirtinti pagal BDAR;
 • šalis, nepriklausanti ES ar EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

JŪSŲ TEISĖS

 1. Jūs turite šias teises:
 • teisę būti informuotam (-a) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti, kad brokerė leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Atkreipiame dėmesį, kad teisę susipažinti gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei su brokerės teikiamomis paslaugos ir jų teikimo ypatumais susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma informacijai, kuri laikoma brokerės komercine paslaptimi ir/ar konfidencialia informacija;
 • teisę reikalauti brokerės ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol brokerė Jūsų prašymu patikrins jų tvarkymo teisėtumą;
 • teisę reikalauti brokerės ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir / ar teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • teisę reikalauti brokerės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su Jumis sudarytos sutarties pagrindu). Teisė perkelti duomenis gali būti netaikoma brokerės komercinėms paslaptims. Brokerė, įgyvendinusi teisę perkelti Jūsų asmens duomenis, turimų duomenų automatiškai neištrina. Jeigu pageidaujate, kad brokerė ištrintų turimus Jūsų duomenis – turite kreiptis dėl teisės reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis įgyvendinimo;
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisę į asmens duomenų apsaugą (daugiau informacijos internete, adresu https://vdai.lrv.lt/, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius arba el. paštu ada@ada.lt). Prieš teikiant skundą priežiūros institucijai rekomenduojame susisiekti su brokere šios politikos skyriuje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais tam, kad būtų rastas tinkamas Jūsų klausimo sprendimas.

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundą, pranešimą, paklausimą ar kitą raštą, susijusį su asmens duomenų apsauga ar tvarkymu (toliau – prašymas), galite pateikti:
 • atvykę į brokerės paslaugų teikimo vietą ir pateikę prašymą raštu;
 • elektroniniu parašu patvirtintą prašymą siunčiant el. pašto adresu info@asmeninisntbrokeris.lt;
 1. Brokerė turi teisę atsisakyti pateikti Jūsų prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas.
 2. Brokerė atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo turinio reikalavimus atitinkančio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešusi ir nurodžiusi aplinkybes, brokerė gali pratęsti šį terminą dar 10 (dešimčiai) darbo dienų.

SLAPUKŲ POLITIKA

 Sandra Jakulė, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 589470, veiklos adresas Kauno g. 16, Vilnius, el. paštas info@asmeninisntbrokeris.lt, tel. nr. +37065531429 (toliau – Brokerė arba aš), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – Lankytojai arba Jūs) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų internetine svetaine (toliau – Svetainė) ir jos turiniu.

Jums lankantis Svetainėje, Brokerė pasitelkia įvairių technologijų duomenims išsaugoti tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos – aktualesnės.

Ši slapukų politika yra skirta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamas technologijas ir kaip Brokerė jas naudoja.

BENDROJI INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

Svetainėje Brokerė naudoja slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Svetainės veikimą pritaikyti Jūsų poreikiams, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine.

Slapukai – kas tai?

Slapukai yra nedideli failai, kuriuos lankantis Svetainėje Jūsų internetinė naršyklė įkelia į Jūsų kompiuterį, planšetę arba kitą išmanųjį įrenginį. Slapukai leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis kaip:

– prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas;

– naršyklės tipas;

– duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Svetainėje (kokiose sekcijose lankotės, kokiomis paslaugomis domitės).

 

Ko siekiame slapukais?

Naudodama slapukus aš siekiu:

– užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą: aš naudoju slapukus palaikyti saugumo funkcijoms, jos padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Svetainėje;

– gerinti Svetainės veikimą: stebėdama slapukų naudojimą galiu gerinti Svetainės veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą;

– atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus: slapukai padeda parodyti tinkamą informaciją Lankytojams;

– analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;

– išmatuoti į mano Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus: aš naudoju slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių naudotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui.

SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų apsilankymo Svetainėje ir bus naudojami. Jums vėl apsilankius Svetainėje (jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje), ir (ar) trumpalaikiai (seanso) slapukai, kurie yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje.

Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje. Tęsdami naršymą Svetainėje po slapukų juostos iškilimo Jūs taip pat sutinkate su šioje politikoje įtvirtintomis slapukų naudojimo sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, galite būti tikri, kad Svetainė veiks. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį.

 Trečiųjų asmenų naudojami slapukai

Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai – kai kurie skelbimai, kuriuos matote Svetainėje, yra pateikti kitų asmenų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtą naudojimo tvarką, tad mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, patalpintąją galima rasti jų internetiniuose tinklalapiuose.

Kiti trečiųjų asmenų slapukai – kai kuriuose Svetainių puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar mobiliosios programėlės būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Dėl slapukų veikimo specifikos mūsų tinklalapis neturi prieigos prie šių slapukų perduodamos informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomais slapukais renkamos informacijos.

Svarbiausi trečiųjų asmenų slapukai, naudojami Svetainėje:

www.asmeninisntbrokeris.lt

 

Slapuko

pavadinimas

Aprašas Sukūrimo

momentas

Galiojimo laikas Naudojami

duomenys

_ga Naudotojo

identifikatorius

(„Google

Analytics“)

Prisijungimo prie

puslapio metu

2 metai Unikalus

identifikatorius

_gid Naudotojo

identifikatorius

(„Google

Analytics“)

Prisijungimo prie

puslapio metu

1 diena Unikalus

identifikatorius

__utmb Slapukas

statistikai rinkti

(„Google

Analytics“)

Prisijungimo prie

puslapio metu

30 minučių Renkami

duomenys, kiek

apytiksliai laiko

naudotojas

užtrunka

svetainėje

__utmt Slapukas

statistikai rinkti

(„Google

Analytics“)

Prisijungimo prie

puslapio metu

10 minučių Renkami

duomenys, kaip naudotojas naršo

svetainę (iš kokio

į kokį puslapį

keliauja)

__utma Slapukas

statistikai rinkti

(„Google

Analytics“)

Prisijungimo prie

puslapio metu

2 metai Renkami

naudotojo

apsilankymo

puslapyje

duomenys

(pirmojo

apsilankymo

laikas, buvusio ir

dabartinio

lankymosi laikas)

__utmz Slapukas

statistikai rinkti

(„Google

Analytics“)

Prisijungimo prie

puslapio metu

6 mėnesiai Renkami

duomenys apie

naudotojo

paieškos būdą

(koks buvo

paieškos žodis, iš

kokio puslapio

gautas)

__utmc Slapukas

statistikai rinkti

(„Google

Analytics“)

Prisijungimo prie

puslapio metu

Sesija Renkami

duomenys, kiek

apytiksliai laiko

naudotojas

užtrunka

svetainėje

 

Mes naudojame „Google, Inc.“ teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“. „Google Analytics“ surinkta informacija yra perduodama ir saugoma „Google“. „Google“ gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją „Google“ vardu.

Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti „Google“ privatumo ir slapukų politika.

SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, JŲ BLOKAVIMAS

Daugelis internetinių naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti arba ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, galite būti tikri, kad Svetainė veiks.

Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, ir kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti internetinėje svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

GALIOJIMAS IR KITOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši slapukų politika gali būti Brokerės atnaujinama. Brokerė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, www.asmeninisntbrokeris.lt/privatumo-politika, pateikdama aktualų slapukų politikos variantą. Dėl šios priežasties rekomenduoju Jums periodiškai apsilankyti Svetainėje, joje visada rasite nuorodą į tuo metu galiojančią slapukų politiką.

Privatumo politika
Call Now Button+37065531429