Privatumo politika

Galioja nuo 2020 m. gruodžio 5 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši privatumo politika (toliau – politika) taikoma nekilnojamojo turto brokerės Sandros
Jakulės, kuri vykdo individualią veiklą (individualios veiklos pažymėjimo Nr. 589470), savo
paslaugas teikia adresu Kauno g. 16, Vilnius (toliau – brokerė) fizinių asmenų, kurie naudojasi,
naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis brokerės paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susiję su
brokere ir / ar jos teikiamomis paslaugomis (toliau – klientai arba Jūs), tarpusavio santykiams.
2. Politika taikoma fizinių asmenų asmens duomenims, ji netaikomas juridinių asmenų
duomenimis.
3. Politika taikoma ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jo įsigaliojimo dienos.
4. Politikoje pateikiama pagrindinė informacija apie brokerės paslaugų teikimo ar kitos
veiklos vykdymo metu atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Papildomos informacijos apie
asmens duomenų tvarkymą galima rasti paslaugų teikimo sutartyse bei kituose su teikiamomis
paslaugomis susijusiuose dokumentuose, sudarytuose tiesiogiai su klientu, taip pat kituose su
brokerės veikla susijusiuose dokumentuose bei brokerės interneto svetainėje, adresu
www.asmeninisntbrokeris.lt.
5. Politika viešai skelbiamas brokerės interneto tinklalapyje, adresu
www.asmeninisntbrokeris.lt/privatumo-politika, o paprašius – pateikiama asmeniškai prašančiajam
per 10 (dešimt) darbo dienų.
6. Brokerė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų
apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Politikoje vartojamos
sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir šiuose teisės aktuose vartojamos sąvokos.
7. Brokerė gali vienašališkai keisti šios politikos turinį. Apie politikos pakeitimą brokerė
informuoja interneto svetainėje www.asmeninisntbrokeris.lt paskelbdama naują politikos redakciją.
Politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo minėtu būdu dienos, nebent nurodyta kita
įsigaliojimo data.
8. Brokerė užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų
reikalavimus, taip pat užtikrina tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti
asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar
sunaikinimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
9. Brokerė nevykdo automatizuoto sprendimų priėmimo.

II. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
10. Asmens duomenų valdytojas – Sandra Jakulė, individualios veiklos pažymėjimo Nr.
589470, veiklos adresas Kauno g. 16, Vilnius, el. paštas info@asmeninisntbrokeris.lt, tel. nr.
+37065531429.
11. Asmens duomenų tvarkymo klausimais prašome kreiptis tiesiogiai į brokerę.

III. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI
12. Šiame skyriuje nurodytais atvejais brokerė tvarko Jūsų asmens duomenis ir šių
duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytojas. Žemiau pateikiamas sąrašas nėra baigtinis.
Tam tikrais atvejais, asmens duomenys gali būti tvarkomi remiantis keliais teisiniais pagrindais.
13. Nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo, nuomos atveju brokerė tvarko nekilnojamojo
turto įgijėjo, pardavėjo, nuomotojo arba nuomininko asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens
kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto

adresą, telefono numerį, parašą, nekilnojamojo turto adresą, registro numerį ir unikalų numerį)
sutarties sudarymo ir vykdymo arba teisėto intereso teisiniu pagrindu, konkrečios paslaugos
teikimo klientui, kliento tapatybės nustatymo ar kitu teisėtu šiame punkte nurodytų paslaugų
teikimo tikslu.
14. Jeigu klientas užsako paslaugą pateikti teismui prašymą dėl teismo leidimo išdavimo,
tokiu atveju be duomenų, nurodytų 14 punkte, brokerė papildomai tvarko ir kliento nepilnamečių
vaikų duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą).
15. Internetinės svetainės www.asmeninisntbrokeris.lt registracijos metu aš renku
informaciją apie vartotojus (vardas, el. pašto adresas, telefono numeris) konkrečios paslaugos
teikimo klientui, kliento tapatybės nustatymo arba teisėto intereso teisiniu pagrindu. Ši informacija
yra naudojama teikti geresnes informavimo paslaugas vartotojams, siunčiant jiems vaizdo bei
tekstinę informaciją ir mokymus, bei informacijos neperduodant tretiesiems asmenims ir
institucijoms.
16. Brokerė tvarko prašymą, skundą, paklausimą pateikusių ar kitu būdu į brokerę raštu
besikreipusių fizinių asmenų (įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais, taip pat procesiniuose
dokumentuose) pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir kitus duomenis, kuriuos
asmuo pateikė brokerei), taip pat brokerės atsakymą sutikimo arba teisėto intereso, arba teisinės
prievolės vykdymo teisiniu pagrindu (priklausomai nuo prašymo, skundo, paklausimo ar kito
kreipimosi turinio ir kitų aplinkybių), tokio prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi
nagrinėjimo bei atsakymo pateikimo tikslu.
17. Brokerė gali tvarkyti su klientu susijusio trečiojo asmens (pavyzdžiui, atstovo,
įgaliotinio, naudos gavėjo) asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, o
tam tikrais atvejais – pareigas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto
adresą, pilietybę, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (numerį, išdavimo datą,
galiojimo terminą, dokumentą išdavusią arba pilietybę suteikusią valstybę), atstovavimo pagrindą,
sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo arba teisinės prievolės vykdymo arba brokerės teisėto
intereso (sutarties administravimo) teisiniu pagrindu, konkrečios paslaugos teikimo klientui, kliento
tapatybės nustatymo ar kitu teisėtu tikslu.
18. Brokerė netvarko klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių
kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę
profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

IV. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
19. Brokerė klientų duomenis tvarko tol, kol jų reikia tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo
gauti ir naudojami. Brokerė asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su
klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir/ar teisėtą brokerės interesą:
informacija apie Jums suteiktą paslaugą tvarkoma 4 (keturis) metus nuo paslaugos suteikimo
dienos (jei tai vienkartinė paslauga) arba 5 (penkis) metus nuo dalykinių santykių pabaigos (jei tai
tęstiniai brokerės ir kliento dalykiniai santykiai).
20. Kitais atvejais brokerė asmens duomenų tvarkymo laikotarpį apibrėžia ir nustato
atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir / ar brokerės teisėtą
interesą, įskaitant, bet neapsiribojant, interesu tvarkyti bei saugoti asmens duomenis galimos
pretenzijos, ieškinio ar kitokio reikalavimo pareiškimui taikomą laikotarpį.
21. Ilgesnis, nei nustatyta politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti
vykdomas tik, kai:
21.1 esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
21.2 Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo nagrinėjimui ar išsprendimui;
21.3 tai būtina, esant kitiems, teisės aktuose numatytiems, pagrindams, sąlygoms ar
atvejams.

V. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

22. Teikdama paslaugas brokerė asmens duomenis gali gauti tiesiogiai iš kliento
(pavyzdžiui, klientui pateikiant asmens duomenis, taip pat sutarčių ar užsakymų formose, interneto
tinklalapyje, naudojantis brokerės paslaugomis, skambinant brokerei telefonu ir kitais būdais).
23. Tam tikrais atvejais, brokerė gali gauti duomenis iš VĮ Registrų centro tvarkomų
registrų ir kitų viešai prieinamų registrų ar duomenų bazių (pavyzdžiui, duomenų tikslumui
patikrinti, duomenims atnaujinti).
24. Tam tikrais atvejais, brokerė gali gauti asmens duomenis iš kitų duomenų valdytojų,
valstybės institucijų ir įstaigų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, mokesčių administravimo, finansų
rinkos, antstolių, notarų), taip pat teismų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų.
25. Šiame skyriuje nurodytas duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.

VI. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TVARKYMAS
26. Kai kuriais atvejais, brokerė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali arba privalo
atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenis: valstybės institucijoms ir įstaigoms,
vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, mokesčių
administravimo, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo
institucijoms.
27. Brokerė asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais
atvejais, brokerė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai
asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi konfidencialumo, brokerės nurodymų ir galiojančių teisės
aktų reikalavimų, įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos
priemones. Brokerė gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: rinkodaros, archyvavimo,
buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijų ir kitas paslaugas
teikiančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus.

VII. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA
28. Įprastai brokerė asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos (ES) ir Europos
ekonominės erdvės teritorijoje (EEE), tačiau, tam tikrais atvejais, jie gali būti tvarkomi ir
perduodami už šių teritorijų ribų.
29. Brokerė asmens duomenis taip pat gali perduoti už ES ir EEE ribų tais atvejais, kai
yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:
29.1 sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos,
elgesio kodeksai, sertifikatai, įmonei privalomos taisyklės ir/ar kiti dokumentai, patvirtinti pagal
BDAR;
29.2 šalis, nepriklausanti ES ar EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos
sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
29.3 gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių
Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams,
esantiems JAV).

VIII. JŪSŲ TEISĖS
30. Jūs turite šias teises:
30.1 teisę būti informuotam (-a) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
30.2 prašyti, kad brokerė leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
Atkreipiame dėmesį, kad teisę susipažinti gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių
įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei su brokerės
teikiamomis paslaugos ir jų teikimo ypatumais susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti
netaikoma informacijai, kuri laikoma brokerės komercine paslaptimi ir/ar konfidencialia informacija;
30.3 teisę reikalauti brokerės ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Jūsų
asmens duomenis;
30.4 teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol brokerė Jūsų prašymu patikrins
jų tvarkymo teisėtumą;
30.5 teisę reikalauti brokerės ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų
sutikimo teisiniu pagrindu, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens
duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties
vykdymas ir / ar teisės aktų reikalavimų vykdymas;
30.6 teisę reikalauti brokerės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui
arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu
(taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su
Jumis sudarytos sutarties pagrindu). Teisė perkelti duomenis gali būti netaikoma brokerės
komercinėms paslaptims. Brokerė, įgyvendinusi teisę perkelti Jūsų asmens duomenis, turimų
duomenų automatiškai neištrina. Jeigu pageidaujate, kad brokerė ištrintų turimus Jūsų duomenis –
turite kreiptis dėl teisės reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis įgyvendinimo;
30.7 teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo
vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
30.8 teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso
pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti,
vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
30.9 teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisę į asmens duomenų apsaugą (daugiau
informacijos internete, adresu https://vdai.lrv.lt/, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius arba el.
paštu ada@ada.lt). Prieš teikiant skundą priežiūros institucijai rekomenduojame susisiekti su
brokere šios politikos skyriuje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais tam, kad būtų rastas
tinkamas Jūsų klausimo sprendimas.

IX. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
31. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundą, pranešimą,
paklausimą ar kitą raštą, susijusį su asmens duomenų apsauga ar tvarkymu (toliau – prašymas),
galite pateikti:
31.1 atvykę į brokerės paslaugų teikimo vietą ir pateikę prašymą raštu;
31.2 elektroniniu parašu patvirtintą prašymą siunčiant el. pašto adresu
info@asmeninisntbrokeris.lt;
32. Brokerė turi teisę atsisakyti pateikti Jūsų prašomą informaciją, jeigu prašymas yra
nepagrįstas arba neproporcingas.
33. Brokerė atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų
nuo turinio reikalavimus atitinkančio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai
pranešusi ir nurodžiusi aplinkybes, brokerė gali pratęsti šį terminą dar 10 (dešimčiai) darbo dienų.

SLAPUKŲ POLITIKA

 Sandra Jakulė, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 589470, veiklos adresas Kauno g. 16, Vilnius, el. paštas info@asmeninisntbrokeris.lt, tel. nr. +37065531429 (toliau – Brokerė arba aš), įsipareigoja užtikrinti svetainės lankytojų (toliau – Lankytojai arba Jūs) asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų internetine svetaine (toliau – Svetainė) ir jos turiniu.

Jums lankantis Svetainėje, Brokerė pasitelkia įvairių technologijų duomenims išsaugoti tam, kad Lankytojų naudojimasis Svetaine būtų patogesnis ir saugesnis, o siūlomos paslaugos – aktualesnės.

Ši slapukų politika yra skirta tam, kad Lankytojai sužinotų daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamas technologijas ir kaip Brokerė jas naudoja.

BENDROJI INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

Svetainėje Brokerė naudoja slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Svetainės veikimą pritaikyti Jūsų poreikiams, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi Svetaine.

Slapukai – kas tai?

Slapukai yra nedideli failai, kuriuos lankantis Svetainėje Jūsų internetinė naršyklė įkelia į Jūsų kompiuterį, planšetę arba kitą išmanųjį įrenginį. Slapukai leidžia Svetainei išsaugoti tokius duomenis kaip:

– prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas;

– naršyklės tipas;

– duomenys apie tai, kaip Jūs naršote Svetainėje (kokiose sekcijose lankotės, kokiomis paslaugomis domitės).

Ko siekiame slapukais?

Naudodama slapukus aš siekiu:

– užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą: aš naudoju slapukus palaikyti saugumo funkcijoms, jos padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Svetainėje;

– gerinti Svetainės veikimą: stebėdama slapukų naudojimą galiu gerinti Svetainės veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą;

– atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus: slapukai padeda parodyti tinkamą informaciją Lankytojams;

– analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;

– išmatuoti į mano Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus: aš naudoju slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių naudotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui.

SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Jums apsilankius Svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Jūsų kompiuteryje po Jūsų apsilankymo Svetainėje ir bus naudojami. Jums vėl apsilankius Svetainėje (jie galioja ir nėra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje), ir (ar) trumpalaikiai (seanso) slapukai, kurie yra ištrinami Jums baigus naršyti Svetainėje.

Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje. Tęsdami naršymą Svetainėje po slapukų juostos iškilimo Jūs taip pat sutinkate su šioje politikoje įtvirtintomis slapukų naudojimo sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, galite būti tikri, kad Svetainė veiks. Žemiau išvardijame pagrindinius Svetainėje naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį.

 TREČIŲJŲ ASMENŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI

Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai – kai kurie skelbimai, kuriuos matote Svetainėje, yra pateikti kitų asmenų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtą naudojimo tvarką, tad mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, patalpintąją galima rasti jų internetiniuose tinklalapiuose.

Kiti trečiųjų asmenų slapukai – kai kuriuose Svetainių puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar mobiliosios programėlės būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Dėl slapukų veikimo specifikos mūsų tinklalapis neturi prieigos prie šių slapukų perduodamos informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomais slapukais renkamos informacijos.

Svarbiausi trečiųjų asmenų slapukai, naudojami Svetainėje:

www.asmeninisntbrokeris.lt

Slapuko pavadinimasAprašasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
_gaNaudotojo identifikatorius („GoogleAnalytics“)Prisijungimo prie puslapio metu2 metaiUnikalus identifikatorius
_gidNaudotojo identifikatorius („GoogleAnalytics“)Prisijungimo prie puslapio metu1 dienaUnikalus identifikatorius
__utmbSlapukas statistikai rinkti („GoogleAnalytics“)Prisijungimo prie puslapio metu30 minučiųRenkami duomenys, kiek apytiksliai laiko naudotojas užtrunka svetainėje
__utmtSlapukas statistikai rinkti („GoogleAnalytics“)Prisijungimo prie puslapio metu10 minučiųRenkami duomenys, kaip naudotojas naršo svetainę (iš kokioį kokį puslapį keliauja)
__utmaSlapukas statistikai rinkti („GoogleAnalytics“)Prisijungimo prie puslapio metu2 metaiRenkami naudotojo apsilankymo puslapyje duomenys (pirmojo apsilankymo laikas, buvusio ir dabartinio lankymosi laikas)
__utmzSlapukas statistikai rinkti („GoogleAnalytics“)Prisijungimo prie puslapio metu6 mėnesiaiRenkami duomenys apie naudotojo paieškos būdą (koks buvo paieškos žodis, iš kokio puslapio gautas)
__utmcSlapukas statistikai rinkti („GoogleAnalytics“)Prisijungimo prie puslapio metuSesijaRenkami duomenys, kiek apytiksliai laiko naudotojas užtrunka svetainėje

Mes naudojame „Google, Inc.“ teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“. „Google Analytics“ surinkta informacija yra perduodama ir saugoma „Google“. „Google“ gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją „Google“ vardu.

Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti „Google“ privatumo ir slapukų politika.

SLAPUKŲ ATSISAKYMAS, JŲ BLOKAVIMAS

Daugelis internetinių naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti arba ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, galite būti tikri, kad Svetainė veiks.

Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, ir kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti internetinėje svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

GALIOJIMAS IR KITOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši slapukų politika gali būti Brokerės atnaujinama. Brokerė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, www.asmeninisntbrokeris.lt/privatumo-politika, pateikdama aktualų slapukų politikos variantą. Dėl šios priežasties rekomenduoju Jums periodiškai apsilankyti Svetainėje, joje visada rasite nuorodą į tuo metu galiojančią slapukų politiką.

Susidomėjote?

Asmeninė konsultacija su manimi - tai galimybė gauti aktualius sprendimo būdus, pritaikytus būtent jūsų poreikiams ir padėti pasiekti jūsų tikslus.

lt_LTLietuvių kalba